Privacy Waarborg

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;

uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;

alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc).

Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na

uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en

er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze

gegevens verzamelen.

De gegevens worde verzameld door:

iT-LAND / Veldhuis Automatisering

Sluiskade 40

9601 LC Hoogezand

Tel: 0598-393163